Εξάρτημα Περιστροφικής Καμίνου
Κατηγορία
Υποφάκελος
Υποδομές
Τίτλος Τεκμηρίου
Περιστροφική Κάμινος
Κωδικός
A01_S02_SS001_F002_SF14_I0096
ΗΜ/ΝΙΑ
12/09/1962

Απεικονίζεται η εκφόρτωση της στεφάνης της LEPOL, από το πλοίο με τη χρήση γερανού.