Περιστροφική Κάμινος
Κατηγορία
Υποφάκελος
Υποδομές
Τίτλος Τεκμηρίου
Περιστροφική Κάμινος
Κωδικός
A01_S02_SS001_F002_SF18_I0029
ΗΜ/ΝΙΑ
11/03/1963

Εμφανίζεται η περιστροφική κάμινος "LEPOL"